Nastavenie cookie

Prosím, urobte výber. Pre viac informácií pozrite Help.

Váš výber bol uložený!

pomôcť

Pomôcť

Ak chcete pokračovať, musíte urobiť výber cookie. Nižšie je vysvetlenie rôznych možností a ich významu.

  • Povoliť všetky Cookies:
    Každé cookie, ako napríklad Sledovacie a analytické súbory cookie.
  • Povoliť iba Cookies prvej strany :
    Iba cookies z tejto webovej stránky.
  • Nepovoliť Cookies:
    Súbory cookie nie sú nastavené, pokiaľ nie sú technicky potrebné súbory cookie.

Tu môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookie: Ochrana osobných údajov.

späť


dátumakcie užívateľa

Kliknutím na spodné tlačidlo zastavíte sledovanie Google Analytics .
odhlásiť

Zrušenie úspešnosti Google Analytics.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Zyagnum AG

podľa Nariadenia EU (GDPR)

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Osoba zodpovedná v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných predpisov o ochrane údajov je:

Zyagnum AG
Reißstr. 1
64319 Pfungstadt
Nemecko
Tel .: +49 (0) 6151 365 31 0
E-mail: info@zyagnum.com
Webová stránka: www.zyagnum.com

II. Meno a adresa osoby poverenej ochranou dát
Osoba poverená ochranou dát zodpovednej osoby je:

Dr. Christian Holtermann
datarea GmbH
Meißner Strasse 103
01445 Radebeul
Nemecko
Tel .: 0351 20 25 14 26
E-mail: info@datarea.de
Webová stránka: www.datarea.de

III. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

1. Rozsah spracúvania osobných údajov
V zásade spracúvame osobné údaje našich používateľov len vtedy, ak je to potrebné na poskytnutie fungujúcej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha pravidelne len so súhlasom používateľa. Výnimka sa vzťahuje na prípady, v ktorých predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracúvanie údajov je povolené zákonom.

2. Zákonnosť spracúvania
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, slúži článok 6 ods.1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) ako právny základ.
Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, slúži článok 6 ods.1 písmeno b) ako právny základ. To sa vzťahuje aj na operácie spracúvania potrebné pred uzatvorením zmluvy.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, platí článok 6 ods.1 písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) ako právny základ.
V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži článok 6 ods.1 písmeno d) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) ako právny základ.
Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, a neprevažuje záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, slúži článok 6, ods.1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania
Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré sa ukladali. Výnimku tvorí spracúvanie na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. K blokovaniu alebo vymazaniu údajov dochádza potom, keď predpísané obdobie uplynie, okrem prípadu, ak nutnosť pre ďalšie ukladanie dát pre zmluvy alebo zmluvy existuje.

IV. Poskytovanie internetovej stránky a vytváranie protokolových súborov (logfiles)

1. Popis a rozsah spracúvania údajov
Pri každom prístupe k našim webovým stránkam náš systém automaticky zhromažďuje dáta a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača.
Zhromažďované sú nasledujúce údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a používanej verzii
(2) Operačný systém používateľa
(3) Poskytovateľ internetových služieb používateľa
(4) IP adresa používateľa
(5) Dátum a čas prístupu
(6) Webové stránky, z ktorých systém používateľa prichádza na naše webové stránky
(7) Webové stránky pristupované používateľským systémom prostredníctvom našich webových stránok
(8) Názov a adresa URL prevzatého súboru
(9) Správa, ak bolo vyhľadávanie úspešné

Údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutoční.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov
Právny základ pre dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov je článok 6 ods.1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

3. Účel spracúvania údajov
Dočasné ukladanie IP adresy systémom je potrebné na umožnenie doručenia webovej stránky do počítača používateľa. Za týmto účelom musí byť IP adresa používateľa uložená počas trvania relácie.

Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva, aby sa zabezpečila funkčnosť webových stránok. Okrem toho údaje slúžia na optimalizáciu webových stránok a na zabezpečenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Hodnotenie údajov na marketingové účely sa v tomto kontexte neuskutočňuje.

Na tieto účely je náš legitímny záujem o spracovanie údajov podľa článku 6 ods.1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

4. Doba uchovávania
Údaje budú vymazané hneď, keď už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. V prípade zhromažďovania údajov na poskytnutie webových stránok je to prípad, keď je príslušná relácia dokončená.

V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to najneskôr po siedmich dňoch. Dodatočné ukladanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy používateľov odstránené alebo abstrahované, takže priradenie pristupujúceho klienta už nie je možné.

5. Možnosť námietky a vymazania

Zhromažďovanie údajov na poskytovanie webových stránok a ukladanie údajov do protokolových súborov je nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany používateľa.

V. Používanie cookies

a) Opis a rozsah spracúvania údajov
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory ukladané v internetovom prehliadači alebo v internetovom prehliadači počítačového systému používateľa. Keď používateľ navštívi webové stránky, súbor cookies môže byť uložený v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať prehliadač pri opätovnom otvorení webovej stránky.

Používame súbory cookies na to, aby sme našu webovú stránku spravili používateľsky prívetivou. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú identifikáciu pristupujúceho prehliadača aj po prerušení stránky.
V súboroch cookies sa ukladajú a prenášajú tieto údaje:

(1) Nastavenia jazyka
(2) Stránky navštívené na tejto webovej stránke (tzv. URL Adresa)
(3) Otvorenie relácie alebo prístup na webovú stránku

b) Právny základ pre spracúvanie údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou cookies je článok 6 ods. 1 písm. f ) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

c) Účel spracúvania údajov
Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je uľahčiť používanie webových stránok používateľom. Niektoré funkcie našich webových stránok nemožno ponúknuť bez použitia cookies. Preto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.
Požadujeme súbory cookies pre nasledujúce aplikácie:

(1) Získanie prístupu na webovej stránke
(2) Prevzatie jazykových nastavení
(3) Zapamätanie kľúčových slov
(4) Navštívené stránky na tejto webovej stránke (tzv. Referrer URL)

Údaje získané prostredníctvom technicky potrebných súborov cookies nebudú použité na vytváranie používateľských profilov. Na tieto účely je oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov podľa článku 6 ods.1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

d) Doba uchovávania, námietky a možnosti vymazania
Cookies sú uložené v počítači používateľa a odtiaľ prenášané na našu stranu. Preto ako používateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookies. Už uložené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. To sa dá urobiť aj automaticky. Ak sú cookies zakázané pre naše webové stránky, nemusí byť možné využiť všetky funkcie našich webových stránok.

VI. Newsletter (bulletin)
1. Popis a rozsah spracúvania údajov
Na našich webových stránkach sa môžete prihlásiť k odberu bezplatného bulletinu. Údaje z vstupnej masky sa nám zašlú pri registrácii do bulletinu.

Okrem toho sa pri registrácii zhromažďujú tieto údaje:

(1) IP adresa volajúceho počítača
(2) Dátum a čas registrácie
(3) Priezvisko a krstné meno
(4) Oslovenie príp. titul
(5) Príp. spoločnosť

Pri spracúvaní údajov sa váš súhlas získava počas procesu registrácie a odkazuje sa na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním údajov na zasielanie bulletinu nie sú žiadne údaje sprístupnené tretím stranám. Údaje sa budú používať výlučne na zasielanie bulletinu.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov
Právny základ pre spracúvanie údajov po zaregistrovaní používateľa na informačný bulletin je súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

3. Účel spracúvania údajov
Zisťovanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručenie bulletinu.

Zhromažďovanie iných osobných údajov v súvislosti s procesom registrácie slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

4. Doba uchovávania
Údaje budú vymazané hneď, keď už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. E-mailová adresa používateľa ostáva uložená pokiaľ je aktivovaný odber bulletinu.

5. Možnosť námietky a vymazania
Predplatné bulletinu môže používateľ kedykoľvek ukončiť. Na tento účel je v každom bulletine zodpovedajúci odkaz.
Tu je tiež možné zrušenie súhlasu s ukladaním osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

VII. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah spracúvania údajov
Na našej webovej stránke je dostupný kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronický kontakt. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané vo vstupnej maske sa odošlú a uložia. Tieto údaje sú:

V čase odoslania správy sa uložia aj tieto údaje:

(1) IP adresa používateľa
(2) Dátum a čas registrácie
(3) Oslovenie a titul
(4) Krstné meno a priezvisko
(5) E-mail
(6) Telefón
(7) Spoločnosť
(8) Oblasť, z ktorej pochádzate (podľa vašej voľby: medicína, výskum, laboratórium, pacient, iné)
(9) Predmet a vaša správa

Pre spracúvanie dát bude v priebehu odosielania získaný súhlas s odvolaním sa na túto informáciu o ochrane osobných údajov.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje odosielané používateľom prostredníctvom e-mailu.

V tejto súvislosti neexistuje žiadne zverejnenie údajov tretím stranám. Údaje sa používajú výhradne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov
Právny základ pre spracúvanie údajov je súhlas užívateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

Právnym základom pre spracúvanie prijatých údajov pri odosielaní e-mailu, je článok. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR). Vedie e-mailový kontakt k uzavretiu zmluvy, je to dodatočný právny základ pre spracúvanie podľa čl. 6 ods. písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

3. Účel spracúvania údajov
Spracúvanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži len na spracovanie kontaktu. V prípade kontaktovania prostredníctvom e-mailu je k nemu tiež potrebný oprávnený záujem na spracúvanie dát.
Ostatné osobné údaje získané počas odosielania sa používajú na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

4. Doba uchovávania
Údaje budú vymazané hneď, keď už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. Pre osobné údaje zo vstupnej obrazovky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané elektronickou poštou, je to v prípade, keď sa skončila všetka konverzácia s používateľom. Konverzácia je ukončená, keď z okolností možno vyvodiť, že relevantné fakty boli objasnené.

Dodatočné osobné údaje zozbierané počas procesu odosielania budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch.

5. Možnosť námietky a vymazania
Používateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek vzniesť námietky voči ukladaniu jeho osobných údajov. V takom prípade konverzácia nemôže pokračovať.

Vaše námietky a požiadavky na vymazanie adresujte prosím na:

Zyagnum AG
Reißstr. 1 | 64319 Pfungstadt
Telefón: +49 (0) 6151 365 31 0
Fax: +49 (0) 6151 365 31 10
E-mail: info@zyagnum.com

To môže byť v písomnej forme, ako aj prostredníctvom e-mailu.

Všetky osobné dáta, ktorá bola uložené v priebehu kontaktovania, budú v tomto prípade odstránené.

VIII. Zverejnenie osobných údajov tretím stranám

1. Google Analytics
a) Rozsah spracúvania osobných údajov
Táto webová stránka používa webovú službu od Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analyzovať vaše použitie. Jedná sa o súbory cookies priamo od Googlu a takzvaných tretích strán. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní týchto stránok sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na spracovanie vyhovujúce ochrane osobných údajov používame kód “gat._anonymizeIp();” pre zabezpečenie anonymného zbierania IP adries (tzv. IP maskovanie).

b) Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pre použitie Google Analytics je podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR). V prípade súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

c) Účel spracúvania údajov
Táto webová stránka používa Google Analytics, na analýzu jej využitia. Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analyzovať správanie sa našich používateľov. Prostredníctvom vyhodnotenia dát môžeme zhromažďovať informácie o používaní jednotlivých zložiek našich webových stránkach. To nám pomáha neustále zlepšovať naše webové stránky. Tento oprávnený záujem pri spracovaní dát je v súlade s čl. 6 ods.1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR). Anonymizáciou IP adresy je dostatočne zohľadnená ochrana osobných údajov.

d) Doba uchovávania
Spravidla sa zhromaždené údaje odstránia hneď, ako už nebudú potrebné. Odstránenie sa uskutoční najneskôr po uplynutí príslušných zákonných lehôt uchovávania. Tieto lehoty sú zvyčajne od 3 do 10 rokov.

e) Námietky a možnosť vymazania
Zber dát môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti stiahnutím v nasledujúcom odkaze prehliadača add-on pre Google Analytics Opt a inštalácie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

2. Plugin a nástroje
a) Webové písma spoločnosti Google
Táto webová lokalita využíva tzv. webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písma. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová lokalita bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich služieb online. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods.1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije predvolené písmo.

Pre viac informácií o Google Web Fonts, pozri
https://developers.google.com/fonts/faq a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://www.google.com/policies/privacy/

b) LinkedIn
Naša webová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovatelia sú LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty. Zakaždým, keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, vytvorí sa pripojenie k serverom LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na “Recommend-Button” LinkedIn a ste prihlásení k svojmu účtu na LinkedIn, môže LinkedIn priradiť Vašu návštevu na našich webových stránkach k vášmu účtu. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu informáciu o obsahu prenášaných dát a ich použití cez LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

IX. Práva dotknutej osoby

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané, ste dotknutou osobou v zmysle zákona a máte nasledujúce práva voči zodpovednej osobe:

1. Právo na informácie
Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.
Ak tomu tak je, môžete od zodpovednej osoby požadovať tieto informácie:

(1) účely spracúvania;
(2) kategórie dotknutých osobných údajov;
(3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
(4) plánované obdobie uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak nie sú k dispozícii konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania;
(5) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu;
(6) práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
(7) všetky dostupné informácie o zdroji údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22, ods. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť o tomto informovaní. Súčasne môžete požadovať informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa tohto prenosu.

2. Právo na opravu
Máte právo voči prevádzkovateľovi na opravu a / alebo doplnenie, ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí opravu bezodkladne vykonať.

3. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov za nasledujúcich podmienok:

(1) ak napadnete správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť vašich osobných údajov;
(2) spracúvanie je protizákonné a namietnete proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho budete požadovať obmedzenie používania osobných údajov;
(3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
(4) ak ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania
Môžete požiadať, aby prevádzkovateľ bezodkladne vymazal vaše osobné údaje a prevádzkovateľ je povinný okamžite vymazať tieto údaje, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

(1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
(2) Odvolávate svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods.1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
(3) Ak ste vzniesli námietky voči spracúvaniu podľa. článku 21 odsek 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR);
(4) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
(5) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
(6) Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

b) Informácie tretím stranám
Ak prevádzkovateľ zverejnil vaše osobné údaje a podľa článku 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

c) Výnimky
Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

(1) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
(2) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR);
(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR), pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
(5) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Oznamovacia povinnosť
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

6. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

(1) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) , a
(2) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť dotknuté.

Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak máte námietky voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase s ochranou údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.. To neplatí ak je rozhodnutie

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
(2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
(3) s vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR), pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bode (1) a (3) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

Náš zodpovedný dozorný orgán je:

Osoba zodpovedná pre ochranu údajov v Hesensku
Dr. Michael Ronellenfitsch
Telefón: +49 (0) 611 / 1408-0
Fax: +49 (0) 611 1408-900 alebo -901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de