การปกป้องข้อมูลของลูกค้าและบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบ

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะให้ภาพรวมของเเนวทางเราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใหม่ที่ว่าด้วยการปกป้องข้อมูล ด้วยข้อมูลต่อไปนี้เราต้องการให้คุณเห็นภาพรวมของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

ผู้รับผิดชอบคือ

Zyagnum AG
Reißstr 1
64319 Pfungstadt
ประเทศเยอรมัน
โทรศัพท์: +49 (0) 6151 365 31 0
อีเมล: info@zyagnum.com
เว็บไซต์: www.zyagnum.com

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

datarea GmbH
MeißnerStraße 103
01445 Radebeul
โทรศัพท์: +49 351 20 25 14 26
อีเมล: info@datarea.de

เราใช้แหล่งข้อมูลอะไร

เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ในส่วนที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของเรา เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับตามกฎหมายจากแหล่งที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่นทะเบียนของลูกหนี้สำนักทะเบียนการค้าและการลงทะเบียนสมาคมหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ต) หรือที่จัดส่งให้เราโดย บริษัท อื่นหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (เช่นหน่วยงานเครดิต)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อที่อยู่และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ วันเกิดและสถานที่รวมทั้งสัญชาติ) ข้อมูลการระบุตัวตน (เช่นข้อมูลรหัสภาษีหมายเลขทะเบียน บริษัท ฯลฯ ) และข้อมูลคำสั่งซื้อ (เช่นใบสั่งจ่าย) ข้อมูลเครดิต (เช่นรายได้และค่าใช้จ่าย) เอกสารข้อมูล (เช่นขั้นตอนการให้คำปรึกษา) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครดิต ข้อมูลอื่นเทียบเท่ากับประเภทข้างต้น

เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์ในการประมวลผล) และสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ EU Data Protection Ordinance (DSGVO) และ Federal Data Protection Act (BDSG)

1. ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา DSGVO (ข้อ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ b)
การจัดการข้อมูลเกิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามและ / หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาระหว่าง Zyagnum AG กับคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึง บริษัท ด้านโลจิสติกส์, บริษัทขนส่ง, บริษัทเครดิต,ทนายความและคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาและการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ เช่นหมายเลขภาษีทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ

2. ภายใต้กรอบความเสมอภาคของผลประโยชน์ (DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f)

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สามตัวอย่างเช่น ในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสินเชื่อเพื่อยืนยันการเรียกร้องทางกฎหมายและป้องกันข้อพิพาททางกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับความผิดทางอาญาหรือมาตรการในการจัดการธุรกิจและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่อไป

3. บนพื้นฐานของความยินยอมของคุณ (DSGVO ย่อหน้าที่ 1 ข้อ a)

ระดับของความยินยอมของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง (เช่นการส่งข้อมูลหรือข้อเสนอ ฯลฯ) ตามข้อกฎหมายเเล้วข้อตกลงนี้จะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ โดยความยินยอมที่ได้ให้ไว้สามารถทำการเพิกถอนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังใช้กับการเพิกถอนการประกาศความยินยอมที่ได้มอบให้แก่เราก่อนที่ DSGVOจะมีผลบังคับใช้ คือก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การเพิกถอนความยินยอมจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตเท่านั้น และจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของการปฏิบัติต่อข้อมูลจนกว่าความยินยอมนั้นจะถูกเพิกถอนไป

ใครจเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง?

หน่วยงานภายใน Zyagnum AG ซึ่งต้องการข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาและการเรียกเก็บเงินและเพื่อการอ้างสิทธิ์ในข้อเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากการรักษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาการผลิตการขายและการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจอื่นที่จำเป็น ตัวอย่างเช่นซัพพลายเออร์ บริษัท โลจิสติกส์หน่วยงานสินเชื่อการลงทะเบียนสินเชื่อและอื่น ๆ ผู้รับข้อมูลอื่นคือหน่วยงานที่คุณให้ความยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลหรือเราได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลถูกโอนไปยังประเทศที่สามหรือกับองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่?

โดยหลักการแล้วไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป (ประเทศที่สาม) เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ (เช่นมีภาระหน้าที่ในการรายงานภาษีหรือคุณได้ให้ความยินยอมไว้)

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้นานเท่าไร?

เราดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพันธะสัญญาและกฎหมายของเรา หากข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันอีกต่อไปจะมีลบทิ้งเป็นประจำ เว้นแต่จะเป็นการชั่วคราว
– การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
– เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อผูกพันในเชิงพาณิชย์และการเก็บภาษีซึ่งอาจเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นจาก: ประมวลกฎหมายพาณิชย์เยอรมัน (HGB), ประมวลกฎหมายภาษี (AO) ระยะเวลาในการจัดเก็บและเอกสารที่ระบุมีอยู่ 2-10 ปี
– การเก็บรักษาหลักฐานภายในกรอบของกฎข้อบังคับข้อ จำกัด ตาม§§ 195 ff แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB) กฎเกณฑ์ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้เวลาไม่เกิน 30 ปี โดยจำกัดระยะเวลา ปกติคือ 3 ปี

ฉันได้รับคุ้มครองสิทธิในการปกป้องข้อมูลอะไรบ้าง

บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะมีสิทธิเข้าถึงภายใต้ข้อที่ 15 DSGVO และสิทธิในการแก้ไขภายใต้ข้อที่ 16 DSGVO สิทธิในการยกเลิกตามมาตรา 17 DSGVO สิทธิในการจำกัดการดำเนินการภายใต้ข้อ 18 DSGVO สิทธิในการคัดค้านภายใต้ข้อ 21 DSGVO และสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลตามมาตรา 20 DSGVO ข้อ จำกัดตาม§§ 34 และ 35 BDSG ใช้กับสิทธิในข้อมูลและสิทธิในการยกเลิก นอกจากนี้ยังมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ (ข้อที่ 77 DSGVO i.V.m. 19 BDSG)

คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถยื่นสมัครการเพิกถอนความยินยอมต่อเราก่อนจะมีการบังคับใช้ DSGVO ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โปรดทราบว่าการเพิกถอนจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง การประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้การเพิกถอนจะไม่ได้รับผลจากข้อบังคับนี้

มีข้อผูกมัดที่จะให้ข้อมูลหรือไม่?

ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราคุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดตั้งการดำเนินการและการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนดในการเก็บรวบรวม หากไม่มีข้อมูลนี้เราจะไม่สามารถเข้าทำสัญญาหรือยุติสัญญากับคุณได้

จะมีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างไร?

ในหลักการของเราไม่ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 22 DSGVO ในการจัดตั้งและดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากเราใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในแต่ละกรณีใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นกรณีๆไปในสิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับสิทธิของคุณในเรื่องนี้เท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการคัดค้านภายใต้ข้อ 21 DSGVO

สิทธิในการคัดค้านจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเมื่อใดก็ได้เนื่องจากเหตุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉพาะของคุณในการจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้ข้อ 6 (1) (e) DSGVO (การประมวลผลข้อมูลในประโยชน์สาธารณะ) และข้อ 6 (1) (f DSGVO (การประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐานของความสมดุลของผลประโยชน์) รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ภายในความหมายของข้อ 4 (4) DSGVO ตามบทบัญญัตินี้

หากคุณคัดค้านเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลซึ่งมากเกินกว่าประโยชน์,สิทธิและเสรีภาพของคุณหรือการดำเนินการเพื่ออ้างสิทธิ์ใช้สิทธิหรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย

ผู้รับการคัดค้าน

การคัดค้านสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีคำว่า “คัดค้าน” โดยระบุชื่อที่อยู่และวันเดือนปีเกิดของคุณและควรส่งถึง:

Zyagnum AG
Reißstr 1
64319 Pfungstadt
ประเทศเยอรมัน
โทรศัพท์: +49 (0) 6151 365 31 0
อีเมล: info@zyagnum.com
เว็บไซต์: www.zyagnum.com